• hai bà trưng

    Bình luận và vịnh Nhị trưng

    Ta đọc sử nước Pháp, thấy chép chuyện bà Jeanne d’Arc mà ta kinh phục, ta kính mến. Kính-phục về cái chiến-công vĩ-đại, chống được quân Anh, thu-phục được giang-sơn thành quách do tay một người con gái thân bồ…