• Thánh thiên công chúa

    Thánh thiên công chúa 

    Thánh thiên công chúa được tin Tô-định kéo quân sang, bèn lưu các đạo binh, lập đồn bảo-thủ, rồi về nguyên-quán Hải-dương, thu thập binh mã đề phòng chống với quân Hán. Sau khi đánh được An-dương vương. Triệu Đà…

  • quý gà hơn mẹ

    Quý gà hơn mẹ

    Quý gà hơn mẹ Trong cuốn Lĩnh-Nam chích-quái có chuyện “Tích kê mai mẫu” không phải không có căn-cứ. Trên đường Hà-nội – Bắc-Ninh, khi qua ga chùa Dậu, du-khách thường để ý đến một tấm bia đá dựng ngay…