• Tại sao gọi là núi cai kinh

    Tại sao lại gọi là núi Cai Kinh ?

    Cai Kinh là một dãy núi thuộc tỉnh Bắc Giang, có nhiều ngọn núi đá cao tới 500 thước tây, khởi từ phía bắc sông Thương, rồi chạy sang địa hạt Lạng Sơn. Núi xếp từng hàng tựa như các…