Nguyễn Biểu – Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam

by Moc Lam Quan

Khi Nguyễn Biểu vào yết kiến Phụ, Phụ truyền ông lạy, ông từ chối. Phụ bèn truyền dọn một mâm cơm, trong bát canh có chiếc đầu lâu người. Ông điềm nhiên lấy đũa khoét hai con mắt đầu lâu ra ăn một cách ngon lành, và nói : « Mấy khi được ăn thịt người Ngô »

nguyễn biểu

Nguyễn Biểu (ảnh NTDVN)

Tiểu sử : Nguyễn Biểu

Nghĩa sĩ đời Hậu Trần, Quán xã Bình Hồ, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh. Đậu Thái học sinh khoảng cuối đời Trần, làm quan đến chức Ngự sử. Bị tướng Tàu nhà Minh là Trương Phụ bắt giết.

Bài thơ Cỗ đầu người

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi,

Gia hào thêm có cỗ đầu người !

Nem công chả phượng còn thua béo,

Thịt gụ gan lân hẳn kém tươi.

Ca lối Lộc Minh so cũng một, 1

Vật bày Thỏ thủ bội hơn mười. 2

Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn,

Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời. 3

Sau khi Hồ quý Ly tiếm ngôi nhà Trần, vua Tàu Minh thành Tổ cử tướng Trương Phụ kéo quân sang Việt Nam, bề ngoài lấy danh nghĩa phù Trần diệt Hồ, nhưng bề trong là mưu việc thôn tính nước ta. Vua Trần là Trùng Quang phải chạy vào Nghệ An. Vua Trần sai Nguyễn Biểu ra cầu phong với Trương Phụ để làm kế hoãn binh. Khi Nguyễn Biểu vào yết kiến Phụ, Phụ truyền ông lạy, ông từ chối. Phụ bèn truyền dọn một mâm cơm, trong bát canh có chiếc đầu lâu người. Ông điềm nhiên lấy đũa khoét hai con mắt đầu lâu ra ăn một cách ngon lành, và nói : « Mấy khi được ăn thịt người Ngô ». Rồi vừa ăn ông vừa ngâm bài thơ trên. Trương Phụ giận lắm, sai đem trấn nước ông cho đến chết.

Nguồn: Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam

Xem thêm: Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non

You may also like