Truyện ngắn: Con cóc tía, con cọp và con khỉ

by Moc Lam Quan

Con cọp bữa nọ đi ngang qua góc rừng chỗ hang con cóc tía ở. Con cóc thấy cọp đi làm vậy, thi sợ e cọp làm nhăng bắt mình, mà ăn đi chăng. Nên mới lo mưu trừ, làm cho cọp đừng có léo đến tới lui đó nữa? mới lên tiếng hỏi rằng : Ai đi đó ? đừng có đi qua đây nữa mà chết. Chú cọp nghe hỏi, liền ứng tiếng hỏi lại : Ai hỏi vậy ?

Anh cóc mới nói: Tao đây, tao là cóc tía, mẩy không biết danh tao sao ? Cọp giận : Chà ! Mầy hình vóc bằng cổ tay, mẩy lại có mấy tao mi tớ với tao nữa ! Mầy lại giỏi quá tao à ; tài nghề gì mấy, mà mầy xác ? Ấy ! Mầầy bất quá tài nhảy mà thôi! mà tao coi thì nhỏ, mà tài gì, tài gì cũng đủ miếng.

Cọp mới thách ra nhảy thi, coi thử ai nhảy xa cho biết Cóc chịu. Ra tới mương cái (rạch lớn); gạch mức đứng ngang nhau mà nhảy. Cóc khôn mới làm tài hay, nói với cọp: Thôi, tao không thèm đứng ngang mầy nữa; tạo thụt lui lại sau, tao chấp đó. Cọp khi nhảy, thì đập đuôi vài cái, rồi mới nhảy. Cóc qui hả miệng mới ngậm lấy đuôi cọp. Nhảy qua bên kia quất đuôi mạnh, cóc văng ra đàng trước xa; mới lên tiếng : Tôi đây. Anh cọp thấy mình thua, bèn xuống vai dưới chịu đầu : Thật anh có tài! Tôi là tài, mà anh lại tài quá hơn tôi nữa.

Anh cóc thừa thắng, mới nói rằng: Tôi đã nói ấy ! Tài gì tài gì, tôi cũng chẳng thua ai. Tôi bắt sống cọp tôi ăn, nẩy coi đây thì biết. Hả miệng ra, thấy đầy những lông cọp. Cọp thầy thất kinh, cong đuôi chạy mất. Vùi đầu vùi óc, bắt kế giống gì, cứ chạy mãi.

Con khi ở trên cây thấy cọp chạy hào-hễn, kêu giựt lại hỏi: Việc chi mà chạy dữ vậy ? Cọp mới nói: Thôi thôi, đừng hỏi để cho tôi chạy, kẻo nó theo kịp chết đi giờ. – Mà giống gì, nói cho tôi hay với ? Cọp sợ đã sáng (hoảng) hồn, nói: Cái con chi, quên tên đi, nhỏ nhỏ mà da nó nhảm… — Ờ, thôi, biết rồi ; con cóc phải không ? _ Ừ, phải đó. Sao anh dở vậy ? Anh sợ nó, mà chạy cho nó dễ ngươi (coi thường) nữa ? Bè cổ nó đi như chơi chớ.

– Anh đã đánh phách (làm phách, làm tàng) I− Ấy, không tin đem tôi tới, tôi vật nó như vật nhái cho mà coi.– Ý, đừng,

đừng chớ ! gạt tôi rồi báo hại tôi giờ. Không đâu ; nói thiệt đó. Có sợ tôi gạt, thì đề tôi bức dây, tôi buộc đâu cật lại với lưng anh. Anh đem tôi đến đó, tôi hủy nó cho coi.- Ừ, có vậy thì đi.

Khi rút dây cột xong cả, cỡi cọp tới nơi con cóc ở. Con cóc khôn mới hỏi : Ai vậy ? Anh khi đó phải không ? Khi ừ. Cóc mới nói: Anh mắc mưu cọp rồi đó. Nợ mười hùm chưa đủ, một thầm chi? Nó thế mạng đó. Cọp nghe làm vậy càng sợ đâm đầu chạy miết dài, chạy đà không kề cây cối, gai gốc, bờ bụi gì hết.

Khi phần thì va đầu vào cây, phần lại cụng xương sống giập đầu, nằm nhăn răng. Cọp mệt quá đứng ngừng lại nghi cẳng, ngó trực lại, thầy khi nằm chinh chồng nhăn răng ra, thì giận, mà nhiếc rằng: Hết đánh phách chưa bậu? Đã bảo người ta cho đến sức, lại còn cười nữa chớ.

Xem thêm: 

You may also like