Truyện ngắn: Con chồn với con cọp

by Moc Lam Quan

Ngày kia con chồn đi kiếm ăn trong rừng, mắc hơ-hỏng (Lơ-đễnh) vô ý sầy chơn sụp xuống dưới hầm; chẳng biết làm làm sao mà lên cho được. Hết sức tính nữa. Than vắn thở dài, không bể tần thối, như cá mắc lờ, Tưởng đã xong đời đi rồi. May đâu nghe đi thịch-thịch trên đất, mới lo mưu định kể, rồi lên tiếng hỏi rằng : Ai đi đó ? Chẳng ngờ là con cọp, thì làm bộ mừng rỡ, mới hỏi :

– Chở anh đi đâu ? đi có việc chi ? Anh cọp nói:

– Tôi đi dạo kiếm chác ăn ; mà anh xuống mà làm chi đó vậy? Thì anh chồn ta lại trở cách, mà nói rằng :

– Uả ! vậy anh không có nghe đi gì sao? Người ta đồn đến mai nầy trời sập.

– Cơ khổ thôi! nhưng tôi không hay một điều ? Mà có thật như vậy, hay là người ta đồn huyễn vậy anh ?

– Ấy, không thật làm sao ? Bởi thật tôi mới xuống đây mà núp, kẻo đến nữa, mà chạy không kịp, trời đề giập xương chết đi uống mạng; mà anh, chẳng qua là nghĩ tình cũ ngãi xưa, tôi mới nói ; chở như không, thì ai lo phận này, tôi có nói làm chi.

– Thôi, vậy thì xin anh cho tôi xuống đó với anh cho có ban. Ừ, mặc ý xuống, thì xuống.

Anh cọp mới nhảy xuống, chuyện vãn một hổi, rối anh chồn mới theo chọc lét anh cọp hoài. Cọp la không đặng. Cứ lẽo đẽo theo khuấy luôn. Con cọp nổi giận mới hăm: Chọc, tôi xách cẳng, tôi ném lên cho trời sập đè giẹp ruột đi giờ. Anh chồn cũng không nao; càng ngăm (hăm dọa), lại càng chọc hoài. Anh cọp hết sức nhịn, mới đổi quách anh chồn lên: Rắn mắt, nói không đặng, lên trền trời đè cho bõ ghét. Anh chồn mừng quá bội mừng, thấy mình gạt được anh cọp mắc mớp. Mới chạy kêu người ta tới đâm cọp sa hầm.

Thường kẻ xấu lâm nạn, thì lo phương gỡ mình dầu phải làm mưu cho kẻ khác mắc vòng lao-lý cực khổ; miễn là cho mình khỏi thì thôi. Lại đôi khi cũng kiềm thế mà làm hại nó nữa.

T/g: Trương Vĩnh Ký

Xem thêm: 

You may also like